سال نومیلادی مبارک

 

 

امشب شب سال نوی میلادی است. من دقیقا یکسال پیش این موقع به کانادا اومدم. امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی برای همه باشه و به برنامه های ریزی های امسالمون بتونیم جامه عمل بپوشونیم. 

آرزو می کنم امسال آرامش بیشتری توی جهان حکمفرما بشه. جنگها و آشوبها در همسایگی کشورمون پایان بپذیره. دولت کانادا وارد تنشهای سیاسی و جانبداری از ظلم به مردم بی گتاه نشه و  بحران اقتصادی هرچه زودتر به پایان برسه. 

همچنین امیدوارم سال جدید توام با دوستی های جدید / شادی و همچنین موفقیت های کاری و تحصیلی برای همه دوستان PSA بشه.


به قلم: سیمین