آژانس مسافرتی

اگر برای رفتن به ایران نیاز به تهیه بلیت دارید می تونید با این دو آژانس در کلگری و رجاینا تماس بگیرید: 

 

آژانس Pinnacle:  

1-403-255-7228 

آژانس      C World   

به نام Arvind

1-306-949-1235    

 

سیمین