چگونگی اقدام برای کد کاربری و پسورد NSID

توی نامه پذیرش از دانشگاه جزئیات چگونگی اقدام برای NSID نوشته شده است. زمان من اینجوری بود که به مرکز ITدانشگاه زنگ زدم و مشخصاتم شامل نام و تاریخ تولد، دانشکده پذیرفته شده، آدرس محل زندگی و شماره تلفن رو از من پرسیدند. بعدش برای اطمینان از شماره تماس من، ظرف چند دقیقه بعد به من زنگ زدند و NSID و پسورد رو به من پشت تلفن گفتند. من بهتون پیشنهاد می کنم که موقع تماس تلفنی، دسترسی به کامپیوتر روشن و متصل به اینترنت داشته باشید که سریع بتونید NSID و پسورد رو در سایت: 


http://paws.usask.ca


وارد کنید و ببینید می تونید وارد سیستم بشید یا نه، که اگه نتونستید، همون جا پشت تلفن بخواهید که براتون دوباره بخوانند. امکان اشتباه شنیدن پشت تلفن زیاد هست. بعد از ورود به سیستم PAWS می تونید پسورد NSID رو تغییر بدید.